ΝΕΑ

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 19 θέματα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

Εισηγητής: Δήμαρχος

1.Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων «Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο “ Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις στο Δήμο Αρταίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών

2.Εξώδικη καταγγελία εμπορικής μίσθωσης

3.Αναμόρφωση του προϋπ/σμού (αριθμ. 258/2016 ΑΟΕ)

4.Έγκριση και διάθεση  πίστωσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

5. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και Απολογισμού - Ισολογισμού, οικον. Έτους 2015, του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας Βλαχέρνας

6. Εισήγηση επί του θέματος της ΗΔ του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκριση καταστάσεων βοσκής  Δήμου Αρταίων έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

7. Προμήθεια τρακτέρ με καταστροφέα ως χορτοκοπτικού μηχανήματος έργου για το Δ. Αρταίων από ελεύθερο εμπόριο

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ

8. Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας "Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανεγκατάσταση λυόμενων αιθουσών" προϋπολογισμού 15.000,00€

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή ρείθρων και τοιχίου  για την αποφυγή διάβρωσης οδού στην ΤΚ Αμμοτόπου

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου (συμμόρφωση στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας

11.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  "Διάνοιξη οδού Πελασγών και ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Βαρδακουλά"

12. Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά την παράταση περαίωσης του έργου "Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων"

13. Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά την 2η παράταση περαίωσης του έργου "Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων"

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην ΔΕ Αρταίων"

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού στη θέση Βίραγκα Τα.Κ. Πολυδρόσου"

17. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

18. Έγκριση ή μη της αριθμ. 15/2016 Απόφασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου που αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής Πρόεδρος Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών

19. Έγκριση ή μη της αριθμ. 11/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών η οποία αφορά έγκριση ισολογισμού χρήσης 2015 και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια